မိမိေနအိမ္ေတြ ၊ ဆိုင္ခန္းေတြမွာ အတိုက္အခိုက္အေႏွာင့္အယွက္ကင္းျပီး ေငြဝင္လာဘ္ရႊင္ခ်င္တယ္ဆိုရင္..သိသိသာသာ ေငြဝင္လာဘ္ရႊင္ေစပါတယ္ဗ်ာ…

March 4, 2020 CeleLove 0

မိမိေနအိမ္ေတြ ၊ ဆိုင္ခန္းေတြမွာ အတိုက္အခိုက္အေႏွာင့္အယွက္ကင္းျပီး ေငြဝင္လာဘ္ရႊင္ခ်င္တယ္ဆိုရင္..သိသိသာသာ ေငြဝင္လာဘ္ရႊင္ေစပါတယ္ဗ်ာ… ေငြကံပြင့္ေစေသာ အစီအရင္ မိမိေနအိမ္ေတြ | ဆိုင္ခန္းေတြမွာ အတိုက္အခိုက္အေႏွာင့္အယွက္ကင္းျပီး ေငြဝင္လာဘ္ရႊင္ခ်င္တယ္ဆိုရင္>>> အနီေရာင္ေျပာင္ပိတ္စထဲ ကြမ္းရြက္၁ရြက္ေက်ာက္ခ်ဥ္၁ခဲ ေလးညွင္းပြင့္၂ပြင့္ထည့္ျပီး အထုပ္ထုပ္ပါ… ။ ထိုအထုပ္ကို လက္၂ဖက္ျဖင့္ကိုင္ျပီး … (ဥဳ ံ အရဟံသိဒၶိ လာဘံဓနံ […]