နႏၵဝန္ေက်ာင္းႀကီး ဆရာေတာ္ႀကီး၏ ေစ်းေရာင္းေကာင္းေစေသာနည္း

နႏၵဝန္ေက်ာင္းႀကီး ဆရာေတာ္ႀကီး၏ ေစ်းေရာင္းေကာင္းေစေသာနည္း

မိမိေရာင္းလိုေသာ ကုန္ အျမန္ ထြက္ရန္

တနဂၤေႏြ နံ ျဖစ္ေသာ အိုး အုန္းသီး အိမ္္ အုုတ္ အေရာင္းအဝယ္ ျပဳလုပ္ေနသူမ်ားျဖစ္ပါက တနဂၤေႏြြနံကုန္ပစၥည္းမ်ား အျမန္ေရာင္းထြက္ေစရန္

မိမိိ ေရာင္းလိုေသာ ပစၥည္ေပၚတြင္ အဂ္ါ အခါမွာ ( ၾသ ) ဟူ၍ ေရးသားပါ ၿပီး လၽွင္ အေရွ႕ေတာင္အရပ္ကို မ်က္ႏွာမူ၍ ၾသဇာ ၂၁ ညြန႔္ ျဖင့္ ၂၁. ခ်က္တိတိိ မိမိ ေရာင္းလိုသည့္္ ပစၥည္း အျမန္ ထြက္ပါေစ ေျပားရိူက္ပါ မိမိိ ေနအိမ္ တနဂ္ေႏြ သားသမီး မရွိမွ ျပဳလုပ္ပါ ထူးထူးျခားျခား ေရာင္းေကာင္းလာသည္ ေတြ႕ရပါ လိမ့္မည္ …။

ေန႔ အလိုက္ အဂ္ါအခါမ်ား

တနဂၤေႏြေန႔ ညေန ၃နာရီ ၄ ခြဲအတြင္း

တနလၤာေန႔ နံနက္၁၀ ခြဲ ၁၂ အတြင္း

အဂၤါေန႔ နံနက္ ၆. နာရီ ၇ ခြဲ အတြင္း

ဗုဒၶဟူးေန႔ ၁၂ နာရီ ၁ ခြဲ အတြင္း

ၾကာသပေတးေန႔ ၇. ခြဲ ၉. နာရီ အတြင္း

ေသာၾကာေန႔ ၁ နာရီ ခြဲ ၃ နာရီ အတြင္း

စေနေန႔ ၉. နာရီ ၁၀ ခြဲ အတြင္း အထက္ပါ အခ်ိန္မ်ားသည္ အဂၤါအခါမ်ား ျဖစ္သည္္ ထိုအခါ မ်ား တြင္ ျပဳလုပ္ၾကရပါမည္ …။

တနလၤာနံ ကုန္ပစၥည္းမ်ား အျမန္ေရာင္းထြက္ေစရန္

ကြမ္းသီး ကြမ္း င႐ုတ္ ႀကိမ္ ၾကက္သြန္ျဖဴ နီ ငံံျပာရည္ ငပိ ငေျခာက္ ၾကာဇံ ေခါက္ဆြဲထုပ္္ ဂ်ဳံမူန္႔္ စသည့္ တနလ္ာနံ ပစၥည္းမ်ား အျမန္္ေရာင္းထြက္ ေစရန္ မိမိိ ေရာင္းလိုေသာ တနလၤာနံ ပစၥည္းေပၚ မွာ ၾကာသပေတး အခါ၌ ( င. ) အကၡရာေရးသား ပါ ေရးသားၿပီးလၽွင္ အေနာင္အရပ္ကိို မ်က္ႏွာမူ၍ ကင္ပြန္း ၁၀ ညြန႔္ ျဖင့္ ၁၀ ခ်က္ ရိုက္ပါ ထူးထူးျခားျခား ေရာင္းေကာင္းလာသည္ကို ေတြ႕ရပါ လိမ့္မည္ …။

မိမိအိမ္က မိမိက တနလၤာသားသမီး ျဖစ္လၽွင္ မျပဳလုပ္ရ

ဓာက္ရိိုက္ရန္ ၾကာသပေတး အခါမ်ား

တနဂၤေႏြေန႔ ၁ နာရီ ၃ နာရီအတြင္း

တနလၤာေန႔ ၉. နာရီ ၁၀ ခြဲ အတြင္း

အဂၤါေန႔ ၃. နာရီ ၄. ခြဲ အတြင္း

ဗုဒၶဟူးေန႔ ၁၀ ခြဲ ၁၂ အတြင္း

ၾကာသပေတးေန႔ ၆ နာရီ ၇ ခြဲ အတြင္း

ေသာၾကာေန႔ ၁၂ နာရီ ၁ ခြဲ အတြင္း

စေနေန႔ ၇ ခြဲ ၉ နာရီ အတြင္း

အဂၤါနံ ကုန္ပစၥည္းမ်ား အျမန္ေရာင္းထြက္ေစရန္

ဆန္ ဆီ ေဆး ဆား ေစာင္ စသည္ ပစၥည္းမ်ာ မိမိိ ေရာင္းလိုေသာ အဂ္ါနံ ပစၥည္းေပၚမွာ တနဂၤေႏြ အခါ၌ ( ည. ) အကၡရာ ေရးသားပါ ၿပီး အေရွ႕ေျမာက္အရပ္ လွည့္၍ ဆန္အိိတ္ ေသးေသး ႏွင့္ ျဖစ္ေစ စိမ္းစားဥ ျဖင့္္ ျဖစ္ေစ ၆ ခ်က္ ရိူက္ပါေလ ေန႔စဥ္ တနဂၤေႏြ အခါ၌ ျပဳလုပ္ရမည္ ထူးထူးျခားျခား ေရာင္းေကာင္းလာပါလိမ့္မည္ …။

ေန႔အလိုက္ တနဂၤေႏြ အခါမ်ား

တနဂၤေႏြ ေန႔ မနက္ ၆ နာရီ ၇ ခြဲ

တနလၤာေန႔ ၁၂. နာရီ ၁. ခြဲ အတြင္း

အဂၤါေန႔ ၇. ခြဲ ၉. နာရီ

ဗုဒၶဟူးေန႔ ၁ ခြဲ ၃. နာရီ

ၾကာသပေတး ေန႔ ၉ နာရီ ၁၀ ခြဲ

ေသာၾကာေန႔ ၃. နာရီ ၄. ခြဲ

စေနေန႔ ၁၀. ခြဲ ၁၂. အတြင္း

ဗုဒၶဟူးနံ ကုန္ပစၥည္းမ်ား အျမန္ ေရာင္းထြက္ေစရန္

ယပ္ေတာင္ ဝါး ေလွ ေရႊ စသည္ ဗုဒၶဟူးနံံ လူ အသုံးအေဆာင္ ပစၥည္း မ်ား အျမန္ေရာင္း ထြက္ေစ လိိုေသာ္ မိိမိေရာင္းလိုေသာ ဗုဒၶဟူးနံ ပစၥည္းေပၚ မွာ ( ဝ) အကၡရာ ေရးသား ဗုဒၶဟူးအခါ တြင္ ၿပီး အေနာက္ေျမာက္အရပ္ကိို မ်က္ႏွာမူ၍ ရြက္လွ ၁၅ ညြန႔္ ျဖင့္ ၁၅ ခ်က္ ရိူက္ပါ ေန႔စဥ္ ရာဟု အခါပိုင္းမ်ား ေရာက္လ်င္ ျပဴလုပ္ေပးပါ ထူးထူး ျခားျခား ေရာင္းေကာင္းလာပါ လိမ့္မည္ …။

ဗုဒၶဟူးေန႔ ညေနပိုင္း အမ်ားေခၚ ရာဟု အခါ

ဗုဒၶဟူးေန႔ ညေန ၄ နာရီ ၇ ခြဲ အတြင္း

တနဂၤေႏြေန႔ ၉ နာရီ ၁၀ ခြဲ

တနလၤာေန႔ ၃ နာရီ ၄ ခြဲ

အဂၤါေန႔ ၁၀ ခြဲ ၁၂ အတြင္း

ၾကာသပေတးေန႔ ၁၂ ခြဲ ၁ နာရီခြဲ

ေသာၾကာေန႔ ၇ ခြဲ ၉ နာရီအတြင္း

စေနေန႔ ၁ နာရီခြဲမွ ၃ နာရီ အတြင္း

ၾကာသပေတးနံ ကုန္ပစၥည္းမ်ား အျမန္ ေရာင္းထြက္ေစရန္

ဘိိလပ္ေျမအိတ္ ပန္း ေျပာင္း ေျမပဲ မွန္္ မီးသီး ဖုန္း စသည္ ၾကာသပေတးနံ ပစၥည္းမ်ား ေရာင္းထြက္ေစ လိုေသာ္ မိမိ ေရာင္းလိုေသာ ၾကာသပေတးနံ ပစၥည္းေပၚမွာ တနလၤာ အခါ၌ ( မ. ) အကၡရာ ေရးသား၍ အေရွ႕အရပ္သိိူ႔ မ်က္ႏွာမူ၍မည္က်ည္း ၈ ညြန႔္ ျဖင့္ ၈. ခ်က္ ရိူက္ပါ တနလၤာ အခါ ေရာက္တိုင္း ေန႔စဥ္ ျပဳလုပ္ေပးပါ ထူးထူး ျခားျခား ေရာင္းေကာင္း လာပါလိမ့္မည္ …။

မိိမိ အိမ္ၾကာသပေတးသားသမီး ရွိလၽွင္ မျပဳလုပ္ရ

ဓာက္ရိိုက္ရန္ ေန႔အလိုက္ တနလ္ာ အခါမ်ား

တနဂၤေႏြ ေန႔ ၁၀ ခြဲ ၁၂. အတြင္း

တနလၤာေန႔ ၆ နာရီ ၇. ခြဲ အတြင္း

အဂၤါေန႔ ၁၂. နာရီ ၁. ခြဲ အတြင္း

ဗုဒၶဟူးေန႔ ၇. ခြဲ ၉ နာရီ အတြင္း

ၾကာသပေတးေန႔ ၁ ခြဲ ၃. နာရီအတြင္း

ေသာၾကာေန႔ ၉ နာရီ ၁၀ ခြဲ

စေနေန႔ ၃ နာရီ ၄ ခြဲ အတြင္း

ေသာၾကာနံ ကုန္ပစၥည္းမ်ား အျမန္ ေရာင္းထြက္ေစရန္

သဲဲ သံ သြပ္ သစ္သား သၾကား စသည့္ လူအသုံး အေဆာင္ ေသာၾကာနံ သင့္ ပစၥည္းမ်ား အျမန္ဆုံး ေရာင္းထြက္ ေစရန္ မိမိိ ေရာင္းလိုေသာ ေသာၾကာနံ ပစၥည္းတစ္ခုခုေပၚ တြင္ ( ဠ. ) အကၡရာ စေနအခါ တြင္ ေရးသားပါ ၿပီး လၽွင္ သနပ္ကိုင္း ၁၇ ညြန႔္ျဖင့္ ၁၇. ခ်က္ ရိိူက္ပါေလ စေနအခါ၌ ရိူက္ရမည္ စေနအခါ ေရာက္တိုင္း ေန႔စဥ္ ျပဳလုပ္ေပးပါ ထူးထူးျခားျခား ေရာင္းေကာင္းလာပါ လိမ့္မည္ …။

မိမိိအိမ္မွာ ေသာၾကာသားသမီး ရွိလၽွင္ မိမိက ေသာၾကာ သားသမီး ျဖစ္လၽွင္ ဓာက္မရိုက္ရ

ေန႔ အလိုက္ ဓာက္ရိူက္ရန္ စေနအခါမ်ား

တနဂၤေႏြေန႔ ၁၂ နာရီ ၁ ခြဲ အတြင္း

တနလၤာ ေန႔ ၇ ခြဲ ၉ နာရီ အတြင္း

အဂၤါေန႔ ၁. ခြဲ ၃. နာရီ အတြင္း

ဗုဒၶဟူးေန႔ ၉ နာရီ ၁၀ ခြဲ အတြင္း

ၾကာသပေတးေန႔ ၃ နာရီ ၄ ခြဲ အတြင္း

ေသာၾကာေန႔ ၁၀ ခြဲ ၁၂ အတြင္း

စေနေန႔ ၆ နာရီ ၇ ခြဲ အတြင္း

စေနနံ ကုန္ပစၥည္းမ်ား အျမန္ေရာင္းထြက္ေစရန္

ထီး ဓား ထန္းလ်က္္ ဒန္အိုး ဒန္ခြက္္ တိုက္ စသည့္စေနနံ ပစၥည္းမ်ား အျမန္ဆုံး ေရာင္း ထြက္ေစရန္ မိမိိ ေရာင္းလိုေသာ စေနနံသင့္ ပစၥည္းေပၚ မွာ ေသာၾကာ အခါ၌ ( န. ) အကၡရာ ေရးသားပါ ၿပီး ေျမာက္အရပ္သိို႔ မ်က္ႏွာ မူ၍ ဒဟတ္ကိုင္း ၁၉ ညြန႔္ျဖင့္ ၁၉ ခ်က္ ရိူက္ပါေလ ေန႔စဥ္ျပဳလုပ္ေပးပါ ထူးထူးျခားျခား ေရာင္း ေကာင္း လာပါလိမ့္မည္ …။

စေနသာသမီး ရွိိလၽွင္ မိမိက စေနသားသမီးဆိုလၽွင္ မျပဳလုပ္ရ

ဓာက္ရိုက္ရန္ ေန႔အလိုက္ ေသာၾကာ အခါမ်ား

တနဂၤေႏြေန႔ ၇ ခြဲ ၉ နာရီ အတြင္း

တနလၤာေန႔ ၁ နာရီ ၃ အတြင္း

အဂၤါေန႔ ၉ နာရီ ၁၀ ခြဲ အတြင္း

ဗုဒၶဟူးေန႔ ၃ နာရီ ၄ ခြဲ

ၾကာသပေတးေန႔ ၁၀ ခြဲ ၁၂ အတြင္း

ေသာၾကာေန႔ ၆ နာရီ ၇ ခြဲအတြင္း

စေနေန႔ ၁၂ နာရီ ၁ ခြဲ အတြင္း

နႏၵဝန္ေက်ာင္းႀကီးဆရာေတာ္ ေရးသားေသာေဗဒမကုဋမာလာ အဂၤဝိဇၨာက်မ္းႀကီး မွ အမ်ားသူငါ နားလည္ ရွင္လင္းေစရန္ ေရးသားထားပါသည္ …။ ။

ဆရာ မေနာေဗဒင္

Unicode

နန္ဒဝန်ကျောင်းကြီး ဆရာတော်ကြီး၏ စျေးရောင်းကောင်းစေသောနည်း

မိမိရောင်းလိုသော ကုန် အမြန် ထွက်ရန်

တနင်္ဂနွေ နံ ဖြစ်သော အိုး အုန်းသီး အိမ်် အုုတ် အရောင်းအဝယ် ပြုလုပ်နေသူများဖြစ်ပါက တနင်္ဂနွွေနံကုန်ပစ္စည်းများ အမြန်ရောင်းထွက်စေရန်

မိမိိ ရောင်းလိုသော ပစ္စည်ပေါ်တွင် အဂ်ါ အခါမှာ ( သြ ) ဟူ၍ ရေးသားပါ ပြီး လျှင် အရှေ့တောင်အရပ်ကို မျက်နှာမူ၍ သြဇာ ၂၁ ညွန့် ဖြင့် ၂၁. ချက်တိတိိ မိမိ ရောင်းလိုသည့်် ပစ္စည်း အမြန် ထွက်ပါစေ ပြေားရိူက်ပါ မိမိိ နေအိမ် တနဂ်နွေ သားသမီး မရှိမှ ပြုလုပ်ပါ ထူးထူးခြားခြား ရောင်းကောင်းလာသည် တွေ့ရပါ လိမ့်မည် …။

နေ့ အလိုက် အဂ်ါအခါများ

တနင်္ဂနွေနေ့ ညနေ ၃နာရီ ၄ ခွဲအတွင်း

တနင်္လာနေ့ နံနက်၁၀ ခွဲ ၁၂ အတွင်း

အင်္ဂါနေ့ နံနက် ၆. နာရီ ၇ ခွဲ အတွင်း

ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ၁၂ နာရီ ၁ ခွဲ အတွင်း

ကြာသပတေးနေ့ ၇. ခွဲ ၉. နာရီ အတွင်း

သောကြာနေ့ ၁ နာရီ ခွဲ ၃ နာရီ အတွင်း

စနေနေ့ ၉. နာရီ ၁၀ ခွဲ အတွင်း အထက်ပါ အချိန်များသည် အင်္ဂါအခါများ ဖြစ်သည်် ထိုအခါ များ တွင် ပြုလုပ်ကြရပါမည် …။

တနင်္လာနံ ကုန်ပစ္စည်းများ အမြန်ရောင်းထွက်စေရန်

ကွမ်းသီး ကွမ်း ငရုတ် ကြိမ် ကြက်သွန်ဖြူ နီ ငံံပြာရည် ငပိ ငခြောက် ကြာဇံ ခေါက်ဆွဲထုပ်် ဂျုံမူန့်် စသည့် တနလ်ာနံ ပစ္စည်းများ အမြန််ရောင်းထွက် စေရန် မိမိိ ရောင်းလိုသော တနင်္လာနံ ပစ္စည်းပေါ် မှာ ကြာသပတေး အခါ၌ ( င. ) အက္ခရာရေးသား ပါ ရေးသားပြီးလျှင် အနောင်အရပ်ကိို မျက်နှာမူ၍ ကင်ပွန်း ၁၀ ညွန့် ဖြင့် ၁၀ ချက် ရိုက်ပါ ထူးထူးခြားခြား ရောင်းကောင်းလာသည်ကို တွေ့ရပါ လိမ့်မည် …။

မိမိအိမ်က မိမိက တနင်္လာသားသမီး ဖြစ်လျှင် မပြုလုပ်ရ

ဓာက်ရိိုက်ရန် ကြာသပတေး အခါများ

တနင်္ဂနွေနေ့ ၁ နာရီ ၃ နာရီအတွင်း

တနင်္လာနေ့ ၉. နာရီ ၁၀ ခွဲ အတွင်း

အင်္ဂါနေ့ ၃. နာရီ ၄. ခွဲ အတွင်း

ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ၁၀ ခွဲ ၁၂ အတွင်း

ကြာသပတေးနေ့ ၆ နာရီ ၇ ခွဲ အတွင်း

သောကြာနေ့ ၁၂ နာရီ ၁ ခွဲ အတွင်း

စနေနေ့ ၇ ခွဲ ၉ နာရီ အတွင်း

အင်္ဂါနံ ကုန်ပစ္စည်းများ အမြန်ရောင်းထွက်စေရန်

ဆန် ဆီ ဆေး ဆား စောင် စသည် ပစ္စည်းမျာ မိမိိ ရောင်းလိုသော အဂ်ါနံ ပစ္စည်းပေါ်မှာ တနင်္ဂနွေ အခါ၌ ( ည. ) အက္ခရာ ရေးသားပါ ပြီး အရှေ့မြောက်အရပ် လှည့်၍ ဆန်အိိတ် သေးသေး နှင့် ဖြစ်စေ စိမ်းစားဥ ဖြင့်် ဖြစ်စေ ၆ ချက် ရိူက်ပါလေ နေ့စဉ် တနင်္ဂနွေ အခါ၌ ပြုလုပ်ရမည် ထူးထူးခြားခြား ရောင်းကောင်းလာပါလိမ့်မည် …။

နေ့အလိုက် တနင်္ဂနွေ အခါများ

တနင်္ဂနွေ နေ့ မနက် ၆ နာရီ ၇ ခွဲ

တနင်္လာနေ့ ၁၂. နာရီ ၁. ခွဲ အတွင်း

အင်္ဂါနေ့ ၇. ခွဲ ၉. နာရီ

ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ၁ ခွဲ ၃. နာရီ

ကြာသပတေး နေ့ ၉ နာရီ ၁၀ ခွဲ

သောကြာနေ့ ၃. နာရီ ၄. ခွဲ

စနေနေ့ ၁၀. ခွဲ ၁၂. အတွင်း

ဗုဒ္ဓဟူးနံ ကုန်ပစ္စည်းများ အမြန် ရောင်းထွက်စေရန်

ယပ်တောင် ဝါး လှေ ရွှေ စသည် ဗုဒ္ဓဟူးနံံ လူ အသုံးအဆောင် ပစ္စည်း များ အမြန်ရောင်း ထွက်စေ လိိုသော် မိိမိရောင်းလိုသော ဗုဒ္ဓဟူးနံ ပစ္စည်းပေါ် မှာ ( ဝ) အက္ခရာ ရေးသား ဗုဒ္ဓဟူးအခါ တွင် ပြီး အနောက်မြောက်အရပ်ကိို မျက်နှာမူ၍ ရွက်လှ ၁၅ ညွန့် ဖြင့် ၁၅ ချက် ရိူက်ပါ နေ့စဉ် ရာဟု အခါပိုင်းများ ရောက်လျင် ပြူလုပ်ပေးပါ ထူးထူး ခြားခြား ရောင်းကောင်းလာပါ လိမ့်မည် …။

ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ညနေပိုင်း အများခေါ် ရာဟု အခါ

ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ညနေ ၄ နာရီ ၇ ခွဲ အတွင်း

တနင်္ဂနွေနေ့ ၉ နာရီ ၁၀ ခွဲ

တနင်္လာနေ့ ၃ နာရီ ၄ ခွဲ

အင်္ဂါနေ့ ၁၀ ခွဲ ၁၂ အတွင်း

ကြာသပတေးနေ့ ၁၂ ခွဲ ၁ နာရီခွဲ

သောကြာနေ့ ၇ ခွဲ ၉ နာရီအတွင်း

စနေနေ့ ၁ နာရီခွဲမှ ၃ နာရီ အတွင်း

ကြာသပတေးနံ ကုန်ပစ္စည်းများ အမြန် ရောင်းထွက်စေရန်

ဘိိလပ်မြေအိတ် ပန်း ပြောင်း မြေပဲ မှန်် မီးသီး ဖုန်း စသည် ကြာသပတေးနံ ပစ္စည်းများ ရောင်းထွက်စေ လိုသော် မိမိ ရောင်းလိုသော ကြာသပတေးနံ ပစ္စည်းပေါ်မှာ တနင်္လာ အခါ၌ ( မ. ) အက္ခရာ ရေးသား၍ အရှေ့အရပ်သိိူ့ မျက်နှာမူ၍မည်ကျည်း ၈ ညွန့် ဖြင့် ၈. ချက် ရိူက်ပါ တနင်္လာ အခါ ရောက်တိုင်း နေ့စဉ် ပြုလုပ်ပေးပါ ထူးထူး ခြားခြား ရောင်းကောင်း လာပါလိမ့်မည် …။

မိိမိ အိမ်ကြာသပတေးသားသမီး ရှိလျှင် မပြုလုပ်ရ

ဓာက်ရိိုက်ရန် နေ့အလိုက် တနလ်ာ အခါများ

တနင်္ဂနွေ နေ့ ၁၀ ခွဲ ၁၂. အတွင်း

တနင်္လာနေ့ ၆ နာရီ ၇. ခွဲ အတွင်း

အင်္ဂါနေ့ ၁၂. နာရီ ၁. ခွဲ အတွင်း

ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ၇. ခွဲ ၉ နာရီ အတွင်း

ကြာသပတေးနေ့ ၁ ခွဲ ၃. နာရီအတွင်း

သောကြာနေ့ ၉ နာရီ ၁၀ ခွဲ

စနေနေ့ ၃ နာရီ ၄ ခွဲ အတွင်း

သောကြာနံ ကုန်ပစ္စည်းများ အမြန် ရောင်းထွက်စေရန်

သဲဲ သံ သွပ် သစ်သား သကြား စသည့် လူအသုံး အဆောင် သောကြာနံ သင့် ပစ္စည်းများ အမြန်ဆုံး ရောင်းထွက် စေရန် မိမိိ ရောင်းလိုသော သောကြာနံ ပစ္စည်းတစ်ခုခုပေါ် တွင် ( ဠ. ) အက္ခရာ စနေအခါ တွင် ရေးသားပါ ပြီး လျှင် သနပ်ကိုင်း ၁၇ ညွန့်ဖြင့် ၁၇. ချက် ရိိူက်ပါလေ စနေအခါ၌ ရိူက်ရမည် စနေအခါ ရောက်တိုင်း နေ့စဉ် ပြုလုပ်ပေးပါ ထူးထူးခြားခြား ရောင်းကောင်းလာပါ လိမ့်မည် …။

မိမိိအိမ်မှာ သောကြာသားသမီး ရှိလျှင် မိမိက သောကြာ သားသမီး ဖြစ်လျှင် ဓာက်မရိုက်ရ

နေ့ အလိုက် ဓာက်ရိူက်ရန် စနေအခါများ

တနင်္ဂနွေနေ့ ၁၂ နာရီ ၁ ခွဲ အတွင်း

တနင်္လာ နေ့ ၇ ခွဲ ၉ နာရီ အတွင်း

အင်္ဂါနေ့ ၁. ခွဲ ၃. နာရီ အတွင်း

ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ၉ နာရီ ၁၀ ခွဲ အတွင်း

ကြာသပတေးနေ့ ၃ နာရီ ၄ ခွဲ အတွင်း

သောကြာနေ့ ၁၀ ခွဲ ၁၂ အတွင်း

စနေနေ့ ၆ နာရီ ၇ ခွဲ အတွင်း

စနေနံ ကုန်ပစ္စည်းများ အမြန်ရောင်းထွက်စေရန်

ထီး ဓား ထန်းလျက်် ဒန်အိုး ဒန်ခွက်် တိုက် စသည့်စနေနံ ပစ္စည်းများ အမြန်ဆုံး ရောင်း ထွက်စေရန် မိမိိ ရောင်းလိုသော စနေနံသင့် ပစ္စည်းပေါ် မှာ သောကြာ အခါ၌ ( န. ) အက္ခရာ ရေးသားပါ ပြီး မြောက်အရပ်သိို့ မျက်နှာ မူ၍ ဒဟတ်ကိုင်း ၁၉ ညွန့်ဖြင့် ၁၉ ချက် ရိူက်ပါလေ နေ့စဉ်ပြုလုပ်ပေးပါ ထူးထူးခြားခြား ရောင်း ကောင်း လာပါလိမ့်မည် …။

စနေသာသမီး ရှိိလျှင် မိမိက စနေသားသမီးဆိုလျှင် မပြုလုပ်ရ

ဓာက်ရိုက်ရန် နေ့အလိုက် သောကြာ အခါများ

တနင်္ဂနွေနေ့ ၇ ခွဲ ၉ နာရီ အတွင်း

တနင်္လာနေ့ ၁ နာရီ ၃ အတွင်း

အင်္ဂါနေ့ ၉ နာရီ ၁၀ ခွဲ အတွင်း

ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ၃ နာရီ ၄ ခွဲ

ကြာသပတေးနေ့ ၁၀ ခွဲ ၁၂ အတွင်း

သောကြာနေ့ ၆ နာရီ ၇ ခွဲအတွင်း

စနေနေ့ ၁၂ နာရီ ၁ ခွဲ အတွင်း

နန္ဒဝန်ကျောင်းကြီးဆရာတော် ရေးသားသောဗေဒမကုဋမာလာ အင်္ဂဝိဇ္ဇာကျမ်းကြီး မှ အများသူငါ နားလည် ရှင်လင်းစေရန် ရေးသားထားပါသည် …။ ။

ဆရာ မနောဗေဒင်

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*